Všeobecné Obchodní podmínky a školní řád autoškoly

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou CJ Autoškola s.r.o., CJ Autoškola Ostrava s.r.o. (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, originál lékařem potvrzeného posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zaplatí kurzovné v plné výši nebo zálohu ve výši 10.000 Kč a zapíše se k výuce a výcviku.

 

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

2. Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj. podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o řidičské oprávnění ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců není nezpůsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona, má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců studuje na území české republiky či splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon.

Není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Žadatel uzavřením smlouvy tzn. podáním řádně vyplněné přihlášky popř. vyplněním registračního formuláře na webu a složením kurzovného v plné výši nebo zálohy ve výši 10.000 Kč potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

3. Podmínky zrušení jízdy

V případě zrušení objednaného termínu ze strany žadatele, nás žadatel informuje nejlépe prostřednictvím emailu v pracovních dnech nejpozději 24 hodin předem. Termín, který nebude řádně dodržen a autoškola o něm nebude informována ve shora uvedené době, propadá a v tomto případě autoškola účtuje hodiny, které propadly (počet hodin x cena 1 výcvikové jízdy viz ceník autoškoly), aby alespoň pokryla náklady, které jí v důsledku toho vzniknou.

4. Kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky a výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.cj-autoskola.cz.

 

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné ve výši 10.000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu a vyhotovena tzv. „průkazka“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. Dokud nebude záloha uhrazena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku!

 

Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo maximálně na dvě splátky, přičemž nejnižší možná částka k uhrazení první splátky je 10.000 Kč. Kurzovné lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet určeným autoškolou. Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno a příjmení žáka a jako variabilní symbol datum kurzu autoškoly.

 

Žadateli bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno!

 

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději dva dny před přihlášením k závěrečné zkoušce. Pokud žadatel nemá doplaceno kurzovné nebo vzniklé vícenáklady na výuku nebo výcvik z důvodu neomluvené neúčasti žadatele nebo neuhrazenou vzniklou škodu na výcvikových vozidlech, autoškola si vyhrazuje právo nepokračovat ve výuce a výcviku žadatele a výcvik neukončit do doby než žadatel své závazky vůči autoškole splní. V případě doplňujícího výcviku, kdy žadatel má již ukončenou výuku a výcvik a připravuje se na opakovanou zkoušku, ale žadatel nemá uhrazeny vícenáklady nebo poplatky, vyhrazuje si autoškola právo nepřihlásit žadatele k závěrečné zkoušce do doby než si své závazky splní.

 

Pokud doba výuky a výcviku přesáhne dobu 6 měsíců a dojde ke změně ceny daného druhu výcviku je autoškola oprávněna požadovat doplacení rozdílu ceny zaplacené při nástupu do výuky a výcviku žadatelem.

5. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výuky a výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě nejlépe e-mailem. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli neprodleně vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné neprodleně doplatit.

 

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu a nebo se opakovaně (nejméně 3 krát) bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

 

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

 

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši uvedenou v aktuálním platném ceníku. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

8. Zanechání studia

Pokud uplynulo od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 3 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora a nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.

 

Ukončení výcviku se provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

9. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda (výcvik) trvá 45 min.

 

Po absolvování výuky se žadatel podrobí přezkoušení znalostí nabytých při teoretické části výuky, aby prokázal své znalosti potřebné k výcviku v řízení motorových vozidel. Po úspěšném přezkoušení teoretické části bude žadatel zařazen do plánování termínů cvičných jízd (výcviku). Bez úspěšného zvládnutí přezkoušení nebude žadateli umožněno účastnit se výcviku.

 

Autoškola se zavazuje plánovat výcvik žadateli tak, aby délka výcviku nepřesáhla 12 týdnů, kdy minimální doba výcviku je 2 vyučovací hodiny týdně a to vše ode dne úspěšného zvládnutí přezkoušení.

 

Žadatel poskytne autoškole k dispozici termíny a časy cvičných jízd vždy nejpozději ve úterý předcházející týdnu, kdy jsou cvičné jízd plánovány. Nejpozději v pátek je žadateli zaslán plán cvičných jízd na následující týden. Autoškola není povinna navrhované termíny klientem akceptovat a je oprávněna poskytnout termín dle vlastního uvážení.

 

Žadatel se zavazuje termíny výuky v plném rozsahu akceptovat. Pokud je žadateli naplánován termín cvičných jízd a žadatel tento termín odmítne, nemá nárok na náhradu termínu v daném týdnu a výcvik se o tuto dobu může prodloužit.

 

Autoškola rovněž nabízí individuální VIP program, který žadateli garantuje absolvování výcviku do 4 týdnů, kdy minimální navrhovaná doba výcviku je 6 hodin týdně a to vše ode dne úspěšného zvládnutí přezkoušení. VIP program je zpoplatněn dle platného ceníku uvedeného na webu www.cj-autoskola.cz.

 

Termín jízdy je žadatel povinnen potvrdit ústně nebo neprodleně písemnou formou, nejlépe e-mailem a je závazný.

 

Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy a to telefonicky nebo pomocí e-mailu nebo SMS svému instruktorovi, případně kanceláři autoškoly.

 

Cena za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele je počet hodin x cena 1 výcvikové jízdy viz ceník autoškoly uvedený na webu www.cj-autoskola.cz, slouží k pokrytí administrativních nákladů a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku.

 

Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

 

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

 

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

 

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučená např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorových vozidel, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

10. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole Magistrát města Ostravy a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od autoškoly.

 

Písemným souhlasem termínu zkoušky se žák zavazuje zkoušky zúčastnit. V případě neúčasti je povinnen uhradit storno poplatek dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách autoškoly.

 

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 7 dní před zahájením zkoušky a to vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

 

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky nebo opakované zkoušky z praktické jízdy nebo se dostaví bez potřebných dokladů, které předkládá ke kontrole zkušebnímu komisaři, případně s neplatnými dokumenty, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu, která je uvedena v aktuálním platném ceníku uvedeném na www.cj-autoskola.cz, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

 

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

11. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné a havarijní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. Žadatel se zavazuje dodržovat všechna bezpečnostní opatření, která mu budou sdělena pověřenými osobami autoškoly.

12. Závěrečná ustanovení

Žadatel souhlasí se správou, zpracováním a uchováním jeho osobních údajů a fotografií autoškolou ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence absolventů autoškoly. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.

 

Tento souhlas žadatel uděluje na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuje správnost svých osobních údajů v žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

 

Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoliv změnu osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a emailové adresy potřebné ke komunikaci s autoškolou. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži žadatele.

 

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

 

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

 

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.