GDPR

Zpracování osobních údajů

CJ Autoškola s.r.o., IČO: 17638160, se sídlem Mojmírovců 167/9, 70900, Ostrava

 

CJ Autoškola  Ostrava s.r.o., IČO: 19739737, se sídlem Mojmírovců 167/9, 70900, Ostrava

 

CJ Školící středisko s.r.o., IČO: 17638551, se sídlem Mojmírovců 167/9, 70900, Ostrava

 

CJ Školící středisko Ostrava s.r.o., IČO: 19817690, se sídlem Mojmírovců 167/9, 70900, Ostrava

 

(dále také „správce“, či „CJP“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

CJP jsou obchodní společnosti, přičemž předmětem podnikání společností je:

 

– provozování autoškoly

– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

 

Dovolujeme si Vás informovat, že CJP přijala taková organizační a technická opatření, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány bezpečnou formou, korektně, zákonným a transparentním způsobem, tak, aby zpracování bylo přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou údaje zpracovávány.

Zpracování osobních údajů.

 

CJP zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 

– agenda související se správou a chodem CJP,

– personální agenda,

– agenda související se školením klientů autoškoly,

– agenda související se školením klientů školícího střediska pro řidiče,

– agenda související s vyřízením řidičských oprávnění a jiných povolení nezbytných k výkonu práce na území ČR/EU,

– další školení a rekvalifikační kurzy,

 

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů CJP a Vašich důležitých zájmů, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

 

CJP pro výše uvedené účely zpracování Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu trvání smluvního či jiného vztahu k CJP, dále po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CJP a Vašich důležitých zájmů.

 

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. CJP se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností CJP ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti CJP. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá CJP o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů. Tyto údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány jak osobám soukromého práva (ubytovny, tlumočníci a překladatelé, banky, dopravní psychologové, účetní, daňový poradce), tak osobám veřejného práva (zejména státní úřady, ambasády).

 

CJP tímto prohlašuje, že tam, kde je to možné, má se zpracovateli osobních údajů uvedených výše uzavřeny dohody o mlčenlivosti, na základě kterých se zpracovatelé zavázali dodržovat zásady a opatření vyplývající z GDPR minimálně na stejné úrovni, jako CJP.

 

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou rovněž vázány smluvní či zákonnou povinností mlčenlivosti.

 

Rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že CJP shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů.

 

Rozsah Vašich osobních údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, identifikační číslo (IČ), datum narození, adresu sídla/bydliště, číslo bankovního účtu, adresu pro doručování (korespondenční adresu), telefonní číslo, e-mailovou adresu. U zahraničních osob ještě údaj o státní příslušnosti a adresu trvalého pobytu), jakož i údaje o jiných osobách (údaje o fyzických osobách jednajících za klienta v případě právnických osob). Dále v případě potřeby zpracováváme údaje o čísle cestovního pasu, jeho platnosti, čísle občanského průkazu, čísle řidičského průkazu a údajích v něm obsažených. Tam, kde je to nutné pro zprostředkování zaměstnání zpracováváme ještě údaje o dosaženém vzdělání, rodinných příslušnících a posledním zaměstnavateli.

 

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle.

 

Práva subjektu údajů.

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce.

 

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje.

 

Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30-ti dnů informaci o tom, jaké kategorie údajů o Vaší osobě CJP zpracovává a za jakým účelem. Dále můžete CJP požádat o aktualizaci údajů a tam, kde je to možné můžete žádat o omezení zpracování či o výmaz osobních údajů.

 

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že CJP provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu s GDPR, můžete:

a) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení aktualizace nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů.

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte dále právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.

 

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, je CJP povinna neprodleně odstranit závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět, budete o tom neprodleně, nejpozději pak do 30-ti dnů informováni.

 

Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci CJP, můžete CJP kontaktovat elektronickou poštou na emailové adrese info@czech-job.cz nebo na níže uvedené poštovní adrese:

 

CJ Autoškola s.r.o.

CJ Autoškola Ostrava s.r.o.

CJ Školící středisko s.r.o.

CJ Školící středisko Ostrava s.r.o.

 

Mojmírovců 167/9

709 00 Ostrava

e-mail: info@czech-job.cz

tel. +420-777-000-719

 

 

Daniel Trnka, jednatel